Disclaimer

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van Tvmeubelshop.nl

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Tvmeubelshop.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Tvmeubelshop.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

3.Wijziging
Tvmeubelshop.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op onze webshop en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Tvmeubelshop.nl adviseert u onze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel Tvmeubelshop.nl
Tvmeubelshop.nl Webshop beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over alle producten op onze webshop in de breedste zin des woords. Op de door Tvmeubelshop.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van Tvmeubelshop.nl van toepassing. Wij streven er naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel wij de informatie op onze Webshop met uiterste zorg hebben samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van Tvmeubelshop.nl bevat hyperlinks naar websites van derden. Indien voor de gelinkte website van die betreffende derden andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. De hyperlinks van derden worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat wij deze hyperlinks opnemen betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Informatie
Tvmeubelshop.nl en de hier in opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie.

7. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van op onze webshop achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Tvmeubelshop.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. StyleMeubels.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

8. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Tvmeubelshop.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

9. Copyright

De woord merken en logo's die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Tvmeubelshop.nl of van de wettelijke eigenaren en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden.

Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, model rechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Tvmeubelshop.NL of de wettelijke eigenaren en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Tvmeubelshop.nl.